Carles Xiol
Ríos

Soci

Soci

Administratiu i Urbanisme

Perfil Professional

Interventor d’Administració Local per oposició (no exerceix en l’actualitat).

Fundador del bufet Xiol Estudi Jurídic, especialitzat en dret administratiu. L’any 2009 s’associa amb CEL, integrant-se definitivament en l’any 2015, i passa a liderar l’àrea de dret administratiu i urbanístic de la Firma.

Expert en dret administratiu. La seva pràctica professional està centrada en les àrees del dret urbanístic i contractual, així com en l’activitat processal contenciosa administrativa en la qual compta amb una dilatada experiència. Assumeix la defensa dels interessos tant d’empreses i particulars com d’Administracions Públiques.

En l’àmbit del dret urbanístic participa en equips redactors de plans d’ordenació urbanística municipal, així com en tot tipus de planejament derivat. Té amplis coneixements en gestió urbanística. Ha intervingut com a secretari en diverses juntes de compensació, així com en la redacció de projectes de reparcel·lació. Experimentat en valoracions de sòl i en el tractament administratiu i processal en procediments d’expropiació.

Docència i Publicacions

  • Ponent habitual en el Curs de Dret de la Construcció impartit anualment pel Col·legi d’Advocats de Barcelona. S’encarrega del bloc sobre dret urbanístic del Curs.
  • Ponent en sessió organitzada per la Secció de Dret Administratiu del Col·legi d’Advocats per a l’estudi de la Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques (2017).
  • Ponent en diverses edicions del Seminari de Dret Local organitzat per la Diputació de Barcelona i la Federació de Municipis (“El Dret de reallotjament dels afectats per actuacions urbanístiques” (2009); “El patrimoni municipal de sòl després de la crisi immobiliària” (2012); “Possibilitats d’actuació dels Ajuntaments en relació amb la cessió de finques de la seva titularitat a favor d’altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre per a finalitats d’interès general o social establertes en la cessió, com la promoció d’habitatge de protecció oficial o altres que l’ajuntament no pugui aconseguir per manca de recursos “(2012);” La retaxació avui “(2013);” Tempteig i retracte urbanístics “(2016): “El concepte dels diferents tipus d’ús en dret urbanístic” (2018).
  • Ponent en diferents jornades organitzades per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya ( “La impugnació dels actes urbanístics. Legitimació i acció pública “(2010); “La dotació de sistemes en el planejament. Tècniques jurídiques i conflictes. Vinculacions singulars. Sistemes generals amb càrrec a sectors “(2015); “Patologies més freqüents en el contracte d’obra pública” (2015).
  • Col·labora regularment amb la revista especialitzada en dret administratiu d’àmbit local “La Administración Práctica” on manté una secció mensual sobre jurisprudència (Editorial Thomson Reuters).

Formació i Associacions

  • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. (UB 1990). Títol de funcionari de carrera Subescala d’Intervenció-Tresoreria, categoria superior.
  • Postgrau en Hisendes Territorials. Universitat de Barcelona, 1991.
  • Col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, núm. 20.659.