Fernando Prada
Carús

Soci

Soci

Tributari

Perfil Professional

Especialista en l’assessorament tributari tant d’empreses com de persones físiques, residents i no residents.

Així mateix, té una dilatada experiència en procediments tributaris de comprovació i inspecció tributària, i en la defensa dels seus clients en via administrativa. També intervé, quan sigui necessari, davant la jurisdicció contenciosa-administrativa.

Assessora en planificació fiscal general, i en particular en herències, adquisicions, donacions, divisió de béns, així com en matèria de planificació de la successió de negocis i patrimoni familiar.

Formació i Associacions

  • Llicenciat en Dret per la Universitat d’Oviedo. 2000
  • Màster en tributació i assessoria fiscal pel CEF. 2001
  • Col·legi d’Advocats de Barcelona.