Nuria Díez
Ontañón

Sòcia

Sòcia

Civil, Família i Successions

Perfil Professional

En l’àmbit del dret de família, acredita àmplia experiència en la resolució de conflictes familiars derivats de situacions de ruptura. Negociació i redacció de convenis reguladors de mesures personals, econòmiques i patrimonials, així com assumpció de la direcció lletrada en procediments contenciosos: guarda i custòdia, potestat parental, liquidació de règims matrimonials i divisió de patrimonis.

Sostracció internacional de menors

En l’àmbit del dret successori, és experta en l’ordenació de successions testamentàries i contractuals, procediments d’homologació de testaments i codicils hològrafs. Ha assumit la direcció lletrada en múltiples procediments judicials contenciosos, relatius al reconeixement de drets successoris (quarta falcídia, trebel·liànica, ..), legitimaris, partició d’herència, responsabilitat de marmessors i, en general, totes aquelles matèries pròpies del dret de successions.

Assessora preventivament en els dos àmbits, a fi d’evitar el sorgiment d’un conflicte posterior adoptant mecanismes per a la seva evitació.

 

RECONEIXEMENTS

Reconeguda pel directori internacional Best Lawyers, edició 2022,  en l’àrea de Successions, Barcelona.

Docència i Publicacions

 • Professora en el Màster d’Accés a l’Advocacia organitzat per l’Institut Superior de Dret i Economia (ISDE), on imparteix classes de dret de família i successions des de l’any 2002 fins a l’actualitat.
 • Professora en el Màster en Dret de Família i Infància organitzat per la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, durant els cursos acadèmics 2014, 2015 i 2016.
 • Ponent en el curs tècnic pràctic impartit al personal i funcionaris de l’Institut Català del Sòl (INCASOL), sobre drets reals. Curs organitzat pel Centre per a la Investigació i Desenvolupament del Dret Registral, Immobiliari i Mercantil (CIDDRIM). Any 2009.
 • Coautora de l’obra col·lectiva “Memento Práctico sobre Propiedad Horizontal”, publicat per l’Editorial Francis Lefebvre. Edicions 2011- 2012, 2012-2013 i 2017.
 • Intervenció en la redacció de l’obra “Persona i Família. Estudis de Dret Civil Català, publicada per l’editorial Difusión Jurídica. Any 2014.
 • Article publicat a la revistaEconomist & Jurist sobre “Prescripció i caducitat en dret registral”. Setembre de 2004.
 • Intervenció en l’obra “Formularios de la Ley de Enjuiciamiento Civil”, publicada per l’editorial Difusión Jurídica y Temas de Actualidad. Any 2000.
 • Ponent en el Màster en Dret de Família i Successions organitzat per l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona. Any 2021.

Formació i Associacions

 • Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB). 1996
 • Col·legi d’Advocats de Barcelona.
 • Associació catalana d’especialistes en dret de successions.
 • Curs d’especialista en Mediació Civil, Mercantil i Familiar per l’Escola Internacional de Mediació (EIM). 2021.
 • Associació espanyola d’advocats de família (AEAFA).