Administratiu i Urbanisme

El Dret administratiu és el sector de l’ordenament jurídic que regula l’activitat de l’Administració. Inclou l’exercici de les potestats administratives (declaratives i d’execució) així com la pròpia organització interna de les diverses administracions públiques.

Regula l'activitat de l'Administració

El Dret territorial i urbanístic, és una branca del Dret administratiu formada pel conjunt de normes jurídiques que regulen l’ordenació del territori i de la ciutat (s’inclouen aquí els plans territorials i urbanístics), de manera que determinen les concretes facultats i obligacions dels propietaris del sòl i dels altres agents que intervenen en el procés de desenvolupament i reforma de la ciutat.

Els professionals que integren l’àrea centren la seva activitat professional essencialment en les següents matèries:

CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

Assessorament a entitats contractistes en la contractació i execució de contractes amb les administracions públiques, qualsevol que sigui el seu objecte.

URBANISME

Assistència jurídica al client en la redacció de plans urbanístics.

Redacció i tramitació de qualssevol instruments de gestió (reparcel·lacions, constitució de juntes de compensació i la resta d’entitats urbanístiques col·laboradores, gestió de les mateixes, delimitacions d’àmbits de gestió, etc.)

Assessorament a propietaris, arrendataris i titulars de qualssevol drets que resultin afectats per l’execució del planejament urbanístic.

Llicències urbanístiques. Assessorament en els procediments d’obtenció de llicències urbanístiques de tota classe (d’edificació, activitat i funcionament, llicències urbanístiques provisionals, etc.).

Disciplina urbanística. Assessorament en matèria de defensa i reacció contra obres il·legals, declaracions de ruïna i ordres d’execució; defensa en procediments sancionadors.

EXPROPIACIÓ FORÇOSA

Assessorem i dirigim la defensa dels afectats en via administrativa. Formulem fulls d’apreuament i representem al client davant l’Administració expropiant i davant el Jurat d’Expropiació, i negociem, si escau, el preu just davant de l’Administració o entitat beneficiària. En cas de desacord, procedim a impugnar davant la jurisdicció contenciosa administrativa el preu just fixat pel Jurat d’Expropiació.

Elaborem projectes d’expropiació i formulem fulls d’apreuament per a les entitats beneficiàries d’expropiacions.

També assessorem a gabinets tècnics en l’aplicació de les normes de valoració de la legislació d’expropiació forçosa, i de règim del sòl i valoracions.

RECURSOS ADMINISTRATIUS I DEFENSA JUDICIAL

En tots els àmbits del Dret administratiu, els lletrats especialistes en la disciplina de referència actuen en defensa dels interessos dels nostres clients, mitjançant els recursos administratius adients, i davant la jurisdicció contenciosa administrativa en qualsevol instància.