Civil i Patrimonial

En aquesta matèria, la Firma compta amb advocats especialistes de reconegut prestigi i solvència contrastada.

Els advocats de CEL que actuen en l’àrea del dret civil tenen una especial consideració per les matèries relatives a la persona com a tal i, per tant, per tots els aspectes importants en la defensa dels seus interessos particulars.

Així mateix, es presta especial atenció al Dret Patrimonial i al respecte dels principis de l’ordre públic econòmic que l’informen: d’una forma assenyalada, la propietat privada i la seva funció social, la iniciativa privada i la llibertat econòmica, la commutativitat de les transaccions, la bona fe o la seguretat jurídica.

En els esmentats àmbits sobresurten els següents aspectes d’imprescindible compromís professional:

 • Estat civil i la seva constància i defensa registral.
 • Defensa del desaparegut.
 • Declaració d’absència i declaració de defunció.
 • Drets de la personalitat i la seva tutela judicial. Constitució, gestió, tramitació i assessoria d’Associacions i Fundacions. Drets subjectius: adquisició, límits i extinció. Prescripció i caducitat.
 • Qüestions relatives al Dret Internacional Privat i al Dret Interregional espanyol.
 • Assessoria i defensa en totes les matèries anteriorment esmentades relatives a tots els Ordenaments juridicocivils vigents avui a l’Estat.
 • Rescissió per lesió.
 • Procediments arrendaticis sobre finques urbanes i rústiques.
 • Transaccions.
 • Responsabilitat objectiva. Defensa dels Consumidors i Usuaris.
 • Constitució, gestió i administració de tot tipus de comunitats de béns.
 • Aprofitaments de béns per torns. Complexos immobiliaris. Judicis de retracte.
 • Divisió i liquidació de patrimonis personals i societaris.
 • Accions reals. Immatriculació de finques.
 • Expedients de domini. Procediment d’alliberament de gravàmens.
 • Recurs governatiu contra la qualificació registral.
 • En general, assessorament integral en l’atorgament, gestió i tramitació, davant els Registres de la Propietat de tot l’Estat, de tots els documents públics que siguin susceptibles de presentació i inscripció.
 • Hipoteques i procediments hipotecaris. Subrogació i modificació de préstecs hipotecaris.