Compliance

La responsabilitat penal de les persones jurídiques (societats mercantils, fundacions, associacions, etc.) introduïda per la reforma del Codi Penal a l’any 2010, i confirmada per la reforma de l’any 2015, ha suposat un canvi en l’àmbit del dret penal de l’empresa, la qual cosa comporta que, cada vegada més, les empreses comprenguin la importància d’implementar una adequada política de gestió de riscos que s’adeqüi als principis del bon govern corporatiu i ètica empresarial.

Responem a les necessitats dels clients oferint assessorament a tot tipus d’empreses, fundacions i associacions en la creació i millora dels seus procediments interns per a l’avaluació, detecció i prevenció de riscos legals de tot tipus (i en particular dels riscos penals), i dissenyem sistemes de Compliance (Plans de Prevenció de Riscos Penals) que incorporen les mesures de compliment necessàries per minimitzar els riscos legals en general, i els riscos penals, en particular, així com altres riscos tan o més nocius per a les persones jurídiques, com el risc reputacional.

Assessorem als nostres clients des de l’inici de la implementació del sistema de Compliance fins a la formació dels empleats i càrrecs directius en la matèria. Assessorem també a l’òrgan de supervisió en l’execució de les seves tasques, així com en la creació de sistemes de whistleblowing com a mesura preventiva de riscos.

Així mateix, oferim assessorament a empreses estrangeres que necessiten adaptar els seus procediments i protocols interns a la normativa penal espanyola.