Concursal

Els nostres professionals assessoren i aconsellen a aquells empresaris afectats per situacions de dificultat econòmica o tensions de tresoreria, i efectuen una anàlisi exhaustiva de la seva situació, per tal de valorar i aconsellar sobre les alternatives que ofereix l’ordenament jurídic vigent. El nostre assessorament comprèn l’anàlisi de tots aquells aspectes que poden influir en la situació de la crisi generada, com ara el passiu laboral, fiscal, financer i proveïdors.

Així mateix, assumeixen la defensa dels nostres clients en els processos judicials en matèria concursal tramitats davant els Jutjats del Mercantil, i qualssevol altres instàncies que siguin necessàries, tot això a fi d’oferir un assessorament integral en aquesta matèria.

L’equip d’advocats responsables d’àrea, presta especial atenció als següents aspectes:

  • Assessorament en la fase pre-concursal.
  • Valoració de l’eventual responsabilitat dels administradors de la societat.
  • Preparació del conveni amb creditors.
  • Expedients de regulació d’ocupació.
  • Assessorament en la fase de liquidació.
  • Estructuració d’inversions en actius i passius concursals.
  • Assumpció i intervenció en els processos judicials concursals substanciats davant els Jutjats del Mercantil.
  • En general, totes aquelles actuacions necessàries derivades del procediment concursal.