Estrangeria

En l’àrea de Dret d’Estrangeria, els nostres advocats ofereixen a les empreses, associacions i particulars, un assessorament especialitzat en l’àmbit del dret administratiu, laboral i en tots els temes relacionats amb el dret d’estrangeria en els quals es puguin veure interessats ciutadans de qualsevol nacionalitat, tant en l’àmbit de la Unió Europea com fora.

Des de CEL es gestiona la tramitació de les diferents autoritzacions de residència i/o treball davant l’administració pública, així com els diferents supòsits d’adquisició de nacionalitat espanyola i l’assessorament jurídic en matèria d’expedients d’expulsió i denegació d’entrada a territori nacional, així com els tràmits de cancel·lació d’antecedents penals i policials, assenyalant a títol enunciatiu però no limitatiu, les següents:

 • Targetes de residència de familiars d’un ciutadà de la UE
 • Autorització de residència per circumstàncies excepcionals davant l’oficina d’estrangers (arrelament social, arrelament familiar).
 • Autoritzacions de residència de menors.
 • Autoritzacions de residència i treball per compte aliè inicial (supòsits específics previstos en la normativa sobre la matèria, personal qualificat, directius i càrrecs de confiança)
 • Modificacions d’autoritzacions de residència i/o treball.
 • Autoritzacions d’estada per estudis.
 • Renovacions d’autoritzacions de residència i/o treball.
 • Targetes de llarga durada.
 • Procediments d’adquisició de nacionalitat espanyola (per residència, per opció, per carta de naturalesa, valor simple presumpció …).
 • Assistència jurídica davant la Comissaria de Policia davant incoació d’expedients preferents d’expulsió, així com actuació lletrada durant tot el procediment administratiu i/o judicial.
 • Interposició de recursos de reposició i/o alçada davant denegacions de resolucions administratives en matèria d’estrangeria.
 • Interposició de recursos contenciosos administratius davant els tribunals contenciosos contra denegacions administratives de les oficines d’estrangeria, així com contra les sentències dels esmentats Tribunals.
 • Així mateix, s’ofereix un assessorament integral sobre qualsevol tramitació o incidència dels ciutadans estrangers en les seves relacions amb les administracions públiques espanyoles, tant en l’àmbit civil, penal, com mercantil.