Família

El dret de família regula essencialment els següents aspectes: el matrimoni, les unions estables de parella, la filiació i la tutela.

L’equip de professionals que formen aquesta àrea ofereix un assessorament integral en la resolució de conflictes familiars derivats de la ruptura del matrimoni o de la parella de fet, a través de la negociació i redacció del corresponent conveni regulador de les mesures personals i econòmiques derivades de tal ruptura o, si escau, mitjançant la defensa dels interessos del client en el corresponent procediment contenciós. Com que les relacions familiars es caracteritzen per un evident dinamisme, aquest assessorament s’estén a les controvèrsies que sorgeixin amb posterioritat a la regulació inicial del conflicte.

El procés de globalització en el qual ens trobem comporta que la resolució dels conflictes derivats de situacions de ruptura, exigeixi el coneixement i aplicació de la normativa internacional, ja sigui en el moment inicial de la crisi familiar o en un moment posterior com a conseqüència de la mobilitat geogràfica d’algun dels progenitors.

En matèria de capacitat de les persones, els nostres advocats intervenen en procediments judicials sol·licitant la declaració d’incapacitació i nomenament de tutor, i fan un seguiment dels diferents conflictes que puguin donar-se després del seu nomenament.

Així mateix, en matèria de filiació intervenen en la reclamació o impugnació de filiacions ja determinades, amb els efectes inherents a aquestes.

En concret intervenim en:

 • Redacció de pactes en previsió de ruptura. Capitulacions matrimonials.
 • Negociació i redacció de convenis reguladors.
 • Divorcis i regulació de relacions paternofilials contencioses.
 • Liquidació de règims matrimonials.
 • Impugnació de paternitat.
 • Modificació de mesures fixades en procediments de separació i/o divorci.
 • Execució de sentències de separació, divorci i regulació de mesures paternofilials.
 • Controvèrsies en matèria de potestat parental
 • Sostracció internacional de menors
 • Declaració d’incapacitació i nomenament de tutor.
 • Presentació de comptes de tutor.