Fiscal i Comptabilitat

Els professionals que integren l’àrea de Dret Fiscal i Tributari del despatx, ofereixen un assessorament integral pel que fa als diferents impostos, tributs i taxes aplicables per l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals. Així mateix assessorem, de manera continuada i permanent, als nostres clients amb l’objectiu d’obtenir un alt grau d’optimització de recursos, i per al disseny de solucions innovadores en matèria tributària. En aquest àmbit, i com que les empreses necessiten un assessorament global, els especialistes en dret tributari estan assessorats per un equip expert en comptabilitat, la qual cosa que permet abastar totes aquelles necessitats pròpies dels negocis i de l’activitat mercantil.

Així mateix, comptem amb una contrastada experiència en la defensa dels assumptes contenciosos en matèria de dret fiscal. Intervenim davant de qualsevol organisme administratiu i/o jurisdiccional amb el ferm propòsit de donar la millor defensa possible.

A tall d’exemple, entre d’altres pràctiques, cal indicar les següents:

  • Assessorament fiscal de societats i de persones físiques.
  • Anàlisi de les implicacions fiscals de qualsevol operació econòmica realitzada pel client, o aquelles que tingui intenció d’escometre.
  • Assessorament fiscal en el tancament i càlcul de presentació de les declaracions fiscals corresponents al pagament d’impostos sobre Societats, declaracions d’IVA, etc.
  • Assessorament en operacions de reestructuració o processos d’adquisició de noves empreses.
  • Infraccions i sancions tributàries.
  • Assessorament davant inspeccions de l’Agència Tributària.
  • Planificació fiscal.
  • Auditoria i Comptabilitat.
  • Interposició i tramitació de recursos administratius, econòmic-administratius i contenciós-administratius.