Immobiliari i de la Construcció

La rellevància assolida pel dret immobiliari i de la construcció, unit a l’especialització tècnica requerida per la matèria, ha justificat la creació d’un departament específic dedicat en exclusiva a aquests temes. Es pretén amb això oferir als nostres clients un assessorament integral i de primer ordre en temes tan variats i de tanta rellevància com l’adquisició i venda d’immobles, l’arrendament d’habitatges i locals comercials, els contractes d’obra (construcció d’immobles), les reclamacions derivades de vicis de la construcció, la negociació i cancel·lació de garanties hipotecàries, o els temes referents a les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal.

Els professionals del Departament gaudeixen d’un acreditat prestigi en la matèria. Alguns són membres d’importants associacions i organismes nacionals relacionats amb el dret immobiliari i de la construcció, la qual cosa els permet estar permanentment actualitzats sobre les variades i substancials modificacions que s’introdueixen.

Alguns dels nostres advocats han participat en publicacions relacionades amb la matèria, les quals han gaudit de reconeixement públic en l’àmbit jurídic.

De la mateixa manera, el Departament compta amb professionals especialitzats tant en l’àmbit estrictament d’assessorament jurídic, com pel que fa a la preparació, redacció i negociació de contractes i altres documents d’interès, i també quant a litigis i arbitratges relatius a la matèria.

Com a exemple de les principals actuacions o activitats dutes a terme pel departament de dret immobiliari i de la construcció, podem citar les següents:

 • Creació de complexos immobiliaris privats
 • Assessorament en la contractació, desenvolupament i execució de l’obra pública i privada.
 • Redacció, revisió i actualització de contractes.
 • Redacció de declaracions, escriptures, estatuts i reglaments.
 • Permutes de sòl i edificabilitat.
 • Opció de compra.
 • Finançament.
 • Organització i gestió de vendes (API).
 • Assessorament en matèria de llicències urbanístiques, propietat horitzontal i arrendaments urbans, manteniment, rehabilitació i demolició d’edificis.
 • Assegurança de danys i de caució.
 • Responsabilitat civil dels agents de la construcció.
 • Vicis i defectes ocults.
 • Condicions tècniques de les Edificacions.
 • Entitats de Control de Qualitat.