Laboral

En l’àmbit del dret laboral, comptem amb professionals externs íntimament lligats amb la nostra firma, que són especialistes en la matèria laboral. Participen en la negociació i redacció de tot tipus de contractes de treball, convenis col·lectius i pactes d’empreses, així com en la redacció i extinció de contractes. Així mateix, s’assessora en la defensa d’expedients de regulació d’ocupació, o actuacions davant la Inspecció de Treball.

A més, intervenim en qualsevol procediment judicial davant els jutjats socials, sales socials de Tribunals Superiors de Justícia, Audiència Nacional, Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional.

Les actuacions més freqüents en què s’intervé, són:

 • Assessorament laboral continuat de l’empresa.
 • Redacció i revisió de contractes.
 • Normes, convenis col·lectius i acords empresarials.
 • Inspeccions de treball.
 • Expedients de regulació d’ocupacions (ERO).
 • Acomiadaments individuals i col·lectius.
 • Reducció de jornades col·lectives.
 • Suspensions temporals de contractes laborals.
 • Recursos administratius i judicials.
 • Deutes a la Seguretat Social.
 • Tramitacions davant la Delegació de Treball.
 • Assessoria en conflictes col·lectius.
 • Normativa sobre prevenció de riscos laborals.
 • Gestió de nòmines i assegurances socials.