Mercantil i Societari

A CEL comptem amb professionals d’alta solvència tècnica en la pràctica mercantil i societària. L’experiència de l’equip d’advocats especialistes en dret mercantil i societari, ens permet assessorar i intervenir en la confecció i negociació de tot tipus de contractes, per complexos que siguin, amb l’objectiu principal i ineludible de donar l’adequat assessorament als nostres clients. De la mateixa manera, els nostres advocats intervenen com a lletrats assessors d’empreses, secretaris de consell, i participen en el disseny i vertebració de diverses i variades operacions societàries, posant especial atenció en la recerca de solucions jurídiques que comportin el màxim grau d’eficiència i eficàcia empresarial.

En particular, a títol merament enunciatiu:

 • Assessorament General de Societats Mercantils i d’òrgans de decisió, administració i gestió. Gestió de Llibres Comptables. Formulació de Comptes. Suport a l’activitat d’Auditoria. Secretaria de Societats, Assistència i convocatòries de Juntes.
 • Fusions i Adquisicions d’Empreses.
 • Escissions.
 • Assessorament jurídic de les activitats de fabricació, venda i distribució de productes.
 • Arrendament d’empresa.
 • Ampliacions i/o reduccions de capital, escissió de societats, cessió global d’actiu i passiu.
 • Contractes comercials, agència, distribució, i subministrament.
 • Franquícia de serveis, de producció, de corner i shop in shop.
 • Associacions empresarials (Joint Venture).
 • Compravenda i arrendament d’empreses.
 • Comptes en participació.
 • Col·laboració externa empresarial (outsourcing).
 • Comercialització de marca (brand merchandising).
 • Assessorament de tot tipus de contractacions mercantils subjectes a dret nacional, comunitari o internacional.
 • Reclamacions creditícies.