Propietat intel·lectual

El Despatx compta amb advocats que presten el seu assessorament en aquelles matèries relacionades amb la propietat intel·lectual, amb el propòsit d’establir els instruments jurídics necessaris per a la protecció dels drets que regulen l’esmentada matèria.

En aquest sentit, intervenen en:

  • L’assessorament sobre el règim jurídic dels drets d’autor i dels drets afins als drets d’autor (com ara, els drets dels intèrprets i executants, dels productors de fonogrames, dels productors d’enregistraments audiovisuals i de les entitats de radiodifusió, protecció de les meres fotografies, protecció del dret “sui generis” sobre les bases de dades, etc.). L’assessorament sobre els drets de propietat intel·lectual, inclou tant el relatiu als drets patrimonials com als morals.
  • La redacció de contractes sobre drets d’autor i drets afins als drets d’autor, com ara: contracte d’edició literària, d’obra en col·laboració, d’obra col·lectiva, de representació teatral i execució musical, de producció cinematogràfica i audiovisual, contractes relatius als drets de propietat intel·lectual derivats dels programaris d’ordinador, contractes de producció de fonogrames, de cessió dels drets de propietat intel·lectual per a la seva reproducció, distribució o comunicació pública, etc.
  • La redacció d’autoritzacions per a la transformació d’una obra, per a la sincronització d’una obra musical amb una obra audiovisual, etc.
  • La redacció de contractes de cessió dels drets de l’autor assalariat.
  • La negociació amb les diferents entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual.
  • La negociació de compensacions econòmiques per la infracció dels drets de propietat intel·lectual.
  • L’assessorament per a la constitució d’una hipoteca sobre els drets de propietat intel·lectual.
  • La defensa jurídica en procediments judicials relatius a drets de propietat intel·lectual.
  • La gestió de la protecció dels drets de propietat intel·lectual mitjançant actuacions davant el Registre de la Propietat Intel·lectual i mitjançant dipòsits notarials.

Així mateix, en àrees afins, aquest despatx ofereix assessorament en matèria de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i actua davant de tot tipus d’intromissions il·legítimes, redactant contractes que autoritzen l’ús de la imatge a tercers, contractes de patrocini, etc.