Responsabilitat Civil i de l’Assegurança

L’equip d’advocats especialistes en Responsabilitat Civil i Dret de l’Assegurança, acumulen una dilatada experiència judicial en la matèria de la qual es tracta, intervenint com a lletrats designats per a un important grup assegurador, i actuant en tot tipus de procediments judicials. No obstant això, compten, així mateix, amb un gran nombre d’expedients solucionats sense haver estat necessari arribar a la contesa judicial. La transacció, quan és fruit d’un rigorós estudi, assessorat per proves pericials concretes i concises, i d’una negociació preparada, tot preservant sempre la informació directa, immediata i exhaustiva al client, ha constituït el mitjà més ràpid i eficaç de resolució.

El nostre marc d’actuació processal es desenvolupa, essencialment, en el marc de la jurisdicció civil però també pot produir-se en el marc de la jurisdicció penal, social o administrativa. En tots els casos compta amb col·laboracions interdepartamentals i amb especialistes processals de cada matèria. Tots els assumptes es treballen en equip, l’estratègia s’acorda en reunions i sessions de treball del departament, i s’informa al client del seu resultat.

Assessorem i tramitem afers consistents en:

  • Responsabilitats civils per accidents de circulació i de qualsevol altre tipus.
  • Productes defectuosos, d’establiments comercials, per serveis mèdic-hospitalaris i d’altres professionals.
  • Per serveis en noves tecnologies, per serveis financers i inversió, transport de persones i mercaderies, medi ambient, centres d’ensenyament, menors, animals, de família, etc.
  • Assessorament a empreses industrials i de serveis sobre subscripció i contingut de contractes d’assegurança; clàusules de responsabilitat i exoneració en subministraments, importacions i exportacions. Contractació i assessorament en Assegurances de Crèdit i Caució.
  • Assessorament a empreses i particulars sobre Dret de l’Assegurança. Drets i Obligacions en la mediació. Constitució d’Entitats asseguradores. Assessorament i Consulting a entitats asseguradores en matèria de contractació, gestió de prestacions i tramitació jurídica i econòmica de sinistres.
  • Tramitació de reclamacions judicials en defensa de responsabilitats de l’entitat i els seus assegurats. Servei de reclamació, repetició i recobraments judicials i extrajudicials.