Successions

El dret de successions regula el destí de les relacions jurídiques d’una persona després de la seva mort.

Els professionals que integren aquesta àrea, porten a terme un assessorament de caràcter integral. Assessoren i intervenen preventivament en la planificació successòria, inclosos els aspectes fiscals, atenent sempre a la finalitat pretesa pel client en la distribució del seu patrimoni. Així mateix, es fan càrrec de tots els tràmits derivats d’una successió ja causada, mitjançant en la resolució dels conflictes que poguessin existir entre els hereus, acudint i assumint, si és necessari, la defensa del client en procediments judicials a fi i efecte que els seus drets hereditaris no es vegin perjudicats.

  • Assessorament en redacció de testaments i pactes successoris.
  • Declaracions d’hereus abintestat.
  • Reclamació de drets hereditaris i/o legitimaris. Reducció de llegats i donacions.
  • Impugnació de testaments i disposicions testamentàries.
  • Protocol·lització de testaments hològrafs, codicils i memòries testamentàries.
  • Particions hereditàries
  • Reclamació de quarta falcídia, vidual i trebel·liànica.
  • Responsabilitat de marmessors.
  • Drets hereditaris en parelles de fet.